Biz hakda

Tongdy Sensing Tehnologiýa Korporasiýasy

Sagdyn ýapyk gurşawy gurmaga we goldamaga kömek ediň

Işimiz, içerdäki howanyň sagdyn hiline kömek etmekde üýtgeşiklik döredýär.Howanyň hiline gözegçilik önümleri bilen meşgullanýan Hytaýyň iň irki kompaniýalarynyň biri hökmünde Tongdy hemişe güýçli tehnologiýa ösüşine we ýapyk howanyň hil monitorlarynda dizaýn mümkinçiliklerine ünsi jemleýär.

hakda (3)

Tongdy hakda

15 ýylyň dowamynda howanyň hilini kesgitlemäge we gözegçilikde saklaň

Biziň maksadymyz

Howanyň hili barada takyk maglumatlary almak üçin gözleg we ösüşe goldaw berýäris,
mukdar taýdan baha bermek we maglumatlary seljermek arkaly dem alýan howanyňyza gowy düşünmäge we gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Sagdyn içerdäki howanyň hilini döretmek baradaky esasy maksadymyzy amala aşyrmak üçin hakyky we takyk maglumatlary almaga we tehnologiýa we in engineeringenerçilik pudagynda täze nesilleri ösdürmäge borçlanýarys.

Tongdy hakda

Fhowanyň hilini kesgitlemek we gözegçilik etmek gutardy15 ýyl

Biziň maksadymyz

Howanyň hili barada takyk maglumatlary almak üçin gözleg we ösüşe goldaw berýäris,
mukdar taýdan baha bermek we maglumatlary seljermek arkaly dem alýan howanyňyza gowy düşünmäge we gowulaşdyrmaga kömek edýär.

Sagdyn içerdäki howanyň hilini döretmek baradaky esasy maksadymyzy amala aşyrmak üçin hakyky we takyk maglumatlary almaga we tehnologiýa we in engineeringenerçilik pudagynda täze nesilleri ösdürmäge borçlanýarys.

Jemgyýet jogapkärçiligi

Tongdy howanyň hil monitorlaryny işjeň ösdürýär we içerdäki sagdyn howanyň hiline wepaly bolup, ajaýyp kärhana modeli bolmaga çalyşýar.
Korporatiw raýat hökmünde Tongdy, jemgyýetçilik saglygy goraýyş korporasiýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek ýaly jemgyýetçilik abadançylyk işlerine goşant goşdy, WELL ýaly dünýädäki öňdebaryjy gurama, dünýädäki saglyk medeniýetini ösdürmek üçin ilkinji orunda adamlary ýerleşdirmäge, esasanam içerdäki howanyň hiliniň täsirini öwrenmäge gönükdirilen WELL ýaly dünýädäki öňdebaryjy gurama. WELL Building Standard ™ esasly adamlaryň saglygy.

Takmynan4
Takmynan1
hakda (2)
Takmynan3

hakda (4)

Şahadatnamalar we hormat

g01
abou
hakda

Gymmatlyklarymyz

Aýratyn innowasiýa kalibrleme algoritmi

Dürli gurşawda has ýokary maglumat takyklygyny goldamak üçin eýeçilik tehnologiýasy, täsirli kalibrleme usuly

Täsin köp sensorly modul

Möhürli guýma alýumin gurluşy we içindäki alty datçikli ýörite köp sensorly modul

Üznüksiz gözleg we maýa goýumlary we önümiň hiline gözegçilik

“Tongdy” -a degişli we önümiň ygtybarlylygyny we täzeligini üpjün etmek üçin gözleg we ösüş üçin ägirt uly maýa goýumlary

Hakyky wagtlaýyn maglumat gözegçiligi we taryhy maglumatlary derňemek, içerdäki howanyň hilini gowulandyrýar we optimallaşdyrýar

“MyTongdy” platformasy, kompýuterde ýa-da ykjam APP-de howa hiliňiz baradaky maglumatlary okamaga we derňemäge kömek eder

Içerdäki howanyň hili boýunça hünärmen

Içerdäki howanyň hili üçin 15 ýyldan gowrak tejribe, Tongdy täjirçilik takyk maglumatlary berýär we maglumatlara esaslanýan kararlary kabul etmäge kömek edýär
saglyga gönükdirilen ýapyk gurşaw

Kompaniýanyň taryhy

ico

2003 - VAV dolandyryş önümleri we HVAC üçin VAV dolandyryş ulgamy

 
2003
2008-nji ýyl

2008-Temp. & RH geçirijileri we dolandyryjylary, kömürturşy gazy datçikleri we monitorlary, AC üçin CO2 dolandyryjylary, ventilyasiýa ulgamlary, ýyladyşhanalar

 

2012-kömürturşy gazy, ozon, TVOC geçirijiler we monitorlar, şeýle hem gözegçilik edijiler vent howa çalşygy ulgamlarynda ulanmak, saklamak, dezinfeksiýa we ş.m.

 
2012
2016

2016 - Köp sensorly monitorlar;ýerli awtobus we tor aragatnaşygy interfeýsi, PM2.5 bölejigi we PM10 monitorlary;

 

2017 - Maglumat ýygnamak, dolandyryş paneli we derňew platformasy

 
2017
2018

2018 - howanyň hiliniň monitorlary, kanaldaky howa hiliniň monitorlary, açyk howanyň hil monitorlary, köp sensorly monitorlar;RS485 / WiFi / Ethernet aragatnaşyk interfeýsi bilen;

 

2021-Içerki içerki görnüşli howa hiliniň monitory, ýöriteleşdirilen köp sensorly monitorlar, kompýuter / jübi telefony / telewizor wersiýasy bilen maglumat hyzmaty

 
2021