Habarlar

 • Täze howa gözegçisi MSD-E

  Täze howa gözegçisi MSD-E

  Koprak oka
 • Ispan web sahypamyz resmi taýdan onlaýn!

  Ispan web sahypamyz resmi taýdan onlaýn!

  Koprak oka
 • Çyra baýramy

  Çyra baýramy

  Koprak oka
 • Içerdäki howanyň hili - Daşky gurşaw

  Içerdäki howanyň hili - Daşky gurşaw

  Öýleriň, mekdepleriň we beýleki binalaryň içindäki howanyň umumy hili saglygyň we daşky gurşawyň möhüm tarapy bolup biler.Ofislerde we beýleki uly binalarda ýapyk howanyň hili oorapyk howanyň hili (IAQ) problemalary diňe öýler bilen çäklenmeýär.Aslynda köp ofis gurýar ...
  Koprak oka
 • Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Ofisiň ýapykdygyny duýuň - Tongdy Sensing Hormatly hyzmatdaşlar, Hytaýyň adaty bahar baýramy ýakyn wagtda.Ofisimizi 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwaryndan 28-nji ýanwaryna çenli ýaparys.Işimizi adatdakysy ýaly 2023-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda dowam etdireris.Sag boluň we günüňiz haýyrly bolsun!
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun

  Täze ýylyňyz gutly bolsun

  Koprak oka
 • Täze ýyl gutly bolsun

  Täze ýyl gutly bolsun

  Täze ýyl gutly bolsun Saglyk, baýlyk we şatlykdan doly Täze ýyl gutly bolsun.“Geçen ýylyň dowamynda netijeli hyzmatdaşlygymyz üçin sag bolsun aýdýarys, Täze ýyl gutly bolsun we täze ýylda bilelikde üstünlik gazanmagymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.“...
  Koprak oka
 • Açyk gar

  Açyk gar

  Koprak oka
 • Içerdäki howanyň hapalanmagy

  Içerdäki howanyň hapalanmagy

  Içerdäki howanyň hapalanmagy, bişirmek we ýylatmak üçin odun, ekin galyndylary we goýun ýaly gaty ýangyç çeşmeleriniň ýakylmagy bilen ýüze çykýar.Şeýle ýangyçlaryň ýakylmagy, esasanam garyp maşgalalarda howanyň hapalanmagyna, wagtyndan öň ölüme sebäp bolup bilýän dem alyş kesellerine sebäp bolýar.BSGG ...
  Koprak oka
 • Gyşyň başy

  Gyşyň başy

  Koprak oka
 • Oorapyk howany hapalaýan çeşmeler

  Oorapyk howany hapalaýan çeşmeler

  Oorapyk howany hapalaýan çeşmeler Öýlerdäki howany hapalaýan çeşmeler näme?Öýlerde howany hapalaýan birnäçe görnüş bar.Aşakda käbir umumy çeşmeler bar.gaz peçlerinde ýangyç ýakmak we mebel materiallaryny täzelemek täze agaç mebel sarp ediş önümleri ...
  Koprak oka
 • Howanyň hilini dolandyrmak prosesi

  Howanyň hilini dolandyrmak prosesi

  Howanyň hilini dolandyrmak, gözegçilik ediji edaranyň adamyň saglygyny we daşky gurşawy howanyň hapalanmagynyň zyýanly täsirlerinden goramak üçin alyp barýan işlerine degişlidir.Howanyň hilini dolandyrmak prosesi baglanyşykly elementleriň sikli hökmünde görkezilip bilner.Aşakdaky surata basyň ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6