Hünär

RC

Enjam dizaýn inereneri

Elektron we duýgur önümlerimiz üçin jikme-jik gönükdirilen enjam dizaýn inersenerlerini gözleýäris.
Apparat dizaýn inereneri hökmünde, shematiki diagramma we PCB düzülişi, şeýle hem programma üpjünçiligi dizaýny ýaly enjamlary dizaýn etmeli bolarsyňyz.
Önümlerimiz esasan howanyň hilini kesgitlemek we WiFi ýa-da Ethernet interfeýsi ýa-da RS485 interfeýsi bilen maglumat ýygnamak üçin niýetlenendir.
Täze enjam komponent ulgamlary üçin arhitekturany ösdüriň, programma üpjünçiligi bilen utgaşyklygy we integrasiýany üpjün ediň, komponentleriň näsazlyklaryny we näsazlyklaryny anyklaň we çözüň.
Çap edilen zynjyr tagtalary (PCB), prosessorlar ýaly komponentleri taslamak we ösdürmek.
Programma üpjünçiliginiň utgaşdyrylmagyny we enjam bölekleri bilen integrasiýany üpjün etmek üçin programma inersenerleri bilen hyzmatdaşlyk.
Önüm şahadatnamasyny almak üçin goldaw, CE, FCC, Rohs we ş.m.
Integrasiýa taslamalaryny, näsazlyklary düzetmegi we ýalňyşlary anyklamagy we degişli abatlaýyş ýa-da üýtgetmeleri teklip etmegi goldaň.
Önümçilik prosesine gözegçilik etmek we dizaýn aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin tehnologiýa resminamalaryny we synag prosedurasyny taýýarlaň.
Içerdäki howanyň hiline gözegçilik tehnologiýasy we dizaýn ugurlaryndaky iň soňky üstünlikler bilen habarlaşmak.

Iş talaplary
1. Elektrik inereneri, aragatnaşyk, kompýuter, awtomatiki dolandyryş, iňlis derejesi CET-4 ýa-da ondan ýokary bakalawr derejesi;
2. Apparat dizaýn inereneri ýa-da şuňa meňzeş azyndan 2 ýyl iş tejribesi.Osiloskopy we beýleki elektron gurallaryny ussat ulanmak;
3. RS485 ýa-da beýleki aragatnaşyk interfeýslerine we aragatnaşyk protokollaryna gowy düşünmek;
4. Önümi ösdürmegiň garaşsyz tejribesi, enjamlary ösdürmek prosesi bilen tanyş;
5. Sanly / analog zynjyr, güýç goragy, EMC dizaýny bilen tejribe;
6. 16 bitli we 32 bitli MCU programmirlemek üçin C dilini bilmek.

Gözleg we barlag müdiri

Gözleg we gözleg müdiri, täze programmalary we teswirnamalary gözlemek, meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek we täze önümleriň ösüşine gözegçilik etmek üçin jogapkärdir.

Siziň jogapkärçiligiňiz
1. Tehnologiýa strategiýasyny meýilleşdirmek bilen baglanyşykly maglumatlary hödürläp, IAQ önüminiň ýol kartasyny kesgitlemäge we ösdürmäge gatnaşyň.
2. Topar üçin iň amatly taslama bukjasyny meýilleşdirmek we üpjün etmek we taslamanyň netijeli ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek.
3. Bazaryň talaplaryna we innowasiýalaryna baha bermek, önüm, önümçilik we gözleg strategiýalary barada pikir alyşmak, Tongdiniň gözleg we gözleg işlerini içerde we daşarda öňe sürmek.
4. Ösüş sikliniň wagtyny gowulandyrmak üçin ýokary derejeli işgärlere ölçegler boýunça görkezme beriň.
5. Önümi ösdürmek toparlaryny döretmäge gönüden-göni / tälim beriň, in engineeringenerçiligiň çäginde analitiki dersleri kämilleşdiriň we önümi ösdüriş prosesini gowulandyryň.
6. Toparyň çärýekdäki işine üns beriň.

Düşünjäňiz
1. Içerki enjam we programma üpjünçiligini işläp düzmek bilen 5+ ýyllyk tejribe, önümleri ösdürmekde baý üstünlikli tejribe görkezdi.
2. Ylmy barlag işlerini dolandyrmak ýa-da taslamany dolandyrmak boýunça 3+ ýyllyk tejribe.
3. Önümiň gözleg we ahyrky işini tamamlamak üçin tejribe toplamak.Işi doly önüm dizaýnyndan başlap, bazara çykaryşa çenli tamamlaň.
4. Ösüş prosesi we önümçilik standarty, degişlilikde tehnologiýa meýilleri we müşderiniň talaplary barada bilim we düşünmek
5. Çözüwlige gönükdirilen çemeleşme we iňlis dilinde güýçli ýazuw we gürleýiş aragatnaşyk endikleri
6. Güýçli ýolbaşçylyga eýe bolmak, ajaýyp adamlar ussatlygy we gowy toparlaýyn işlemek ruhy we toparyň üstünliklerine goşant goşmak isleýän
7. Örän jogapkärli, özüni höweslendirýän we işde özbaşdak we ösüş döwründe üýtgeşmeleri we köp meseleleri dolandyrmaga ukyply şahsyýet.

Halkara satuw wekili

1. Täze müşderileri tapmaga, kompaniýanyň önümlerini mahabatlandyrmaga we satmaga üns beriň.
2. Adatça şertnamalary baglaşyň we ýazyň, önümleri önümçilik we gözleg bölümi bilen utgaşdyryň.
3. Eksporty barlamak we ýatyrmak üçin resminamalary goşmak bilen ähli satuw prosesi üçin jogapkärdir.
4. Geljekdäki satuwlary üpjün etmek üçin oňyn iş gatnaşyklaryny saklamak

Iş talaplary
1. Elektronika, kompýuter, mekatronika, ölçeg we gözegçilik gurallary, himiýa, HVAC biznesi ýa-da Daşary söwda we Iňlis dili boýunça bakalawr derejesi
2. Halkara satuw wekili hökmünde 2+ ýyl iş tejribesi
3. MS Office-den ajaýyp bilim
4. Önümçilikli işewürlik gatnaşyklaryny gurmak ukyby bilen
5. Satuwda subut edilen ýazgy bilen ýokary höwesli we maksatly
6. Ajaýyp satuw, gepleşik we aragatnaşyk endikleri