Geçiriji howa hilini kesgitleýji

Gysga düşündiriş:

 • IAQ önümlerini 14 ýyldan gowrak hünär dizaýny we öndürmek, güýçli çykyşlar bilen dünýä bazarlaryna uzak möhletli eksport kepillendirilýär
 • Içerki täjirçilik ýokary takyklyk datçigi moduly, eýeçilik tehnologiýasy, uzak möhletli durnukly we ygtybarly amaly
 • Dürli gurşawy kanagatlandyrmak üçin senagat derejeli gabyk we gurluş.
 • Aňsat arassalamak we uzak wagtlap ulanmak üçin howa nasosynyň ýerine Pitot turbasynyň giriş we rozetka dizaýnyny gaýtadan ulanmak üçin aýrylýan süzgüç tor
 • Howanyň yzygiderli sesini kepillendirmek üçin janköýer tizligini awtomatiki sazlaň
 • Maglumatlary saklamak, derňemek we deňeşdirmek üçin gözegçilik we derňew programma üpjünçiligi platformasyny saýlamak we birikdirmek üçin dürli aragatnaşyk interfeýsini üpjün ediň
 • Gurnamak üçin has amatly iki sany elektrik üpjünçiligi
 • RESET şahadatnamasy CE-tassyklama

Içerdäki howanyň hil monitory, howanyň hil ölçeýjisi, daşky gurşaw gözegçiligi, howanyň gözegçilik ulgamlary, howanyň hilini kesgitleýji, howanyň hapalanmagyny ölçeýän enjam, howanyň hilini ölçemek gurallary, howanyň hilini ölçemek gurallary, kanalyň hilini ölçeýji enjam, aki ölçeg enjamy, howanyň hapalanmagyny ölçemek gurallary, howanyň hilini ölçemek enjamlary


Gysgaça giriş

Haryt bellikleri

Içindäki howa hilini kesgitleýji PMD seriýasy

Aýratynlyklar

• PMD-18 kanaldaky howa hilini kesgitleýji, ýel kanalyna ýa-da yzyna gaýdýan howa kanalyna gurlan howa kanalyndaky köp parametrli howa hiline gözegçilik etmek üçin ýörite döredildi.
• Gurlan datçik moduly, ýapyk guýma alýumin gurluşy bilen Tongdy-nyň patentlenen maglumat algoritmini ulanýar.Durnuklylygy, howanyň ýapylmagyny we goralmagyny üpjün edýär, päsgelçiliklere garşy ukyplylygy ep-esli ýokarlandyrýar.
• Içinde uly howa göteriji fanat, fanatyň tizligini awtomatiki kadalaşdyryň, howanyň hemişelik sesini kepillendiriň we uzak möhletli işde durnuklylygy we ömri gowulaşdyryň.
• Pitot turbasynyň ýörite dizaýny, ýerine howa nasos re modeimi, ýel tizliginiň has giň diapazonyna uýgunlaşýar.Uzak ömür sürmek we howa nasosyny ýygy-ýygydan üýtgetmek zerurlygy ýok.
• Süzgüç toruny arassalamak aňsat, söküp we köp gezek ulanyp bolýar
• Temperaturanyň we çyglylygyň öwezini dolmak bilen daşky gurşawyň üýtgemeginiň täsirini azaldyň.
• Wagtlaýyn gözegçilik parametrleri: bölejikler (PM2.5 we PM10), kömürturşy gazy (CO2), TVOC, howanyň temperaturasy we çyglylygy, şeýle hem goşmaça uglerod monoksidi ýa-da formaldegid ,.
• Howa kanalynyň temperaturasyny we çyglylygyny özbaşdak ölçäň, beýleki datçikleriň päsgelçiliklerinden we ýyladyşyna gözegçilik etmäň.
• WIFI, RJ45 Ethernet, RS485 Modbus aragatnaşyk interfeýslerini saýlamagy üpjün edýär.Birnäçe aragatnaşyk protokolyny saýlaň.
• Maglumatlary saklamak, maglumatlary deňeşdirmek we maglumatlary derňemek üçin maglumat almak / derňew programma üpjünçiligi platformasyna birikdiriň.
• Maglumatlary gök diş ýa-da operasiýa guraly bilen ýerinde okap we görkezip bolýar.
• MSD ýapyk howanyň hil monitorlary bilen bilelikde işlemek, howanyň hilini hemmetaraplaýyn we takyk seljermek.Içerdäki howanyň hapalanmagyna mukdar taýdan baha bermek.
• TF9 seriýaly açyk howa gurşawy bilen bilelikde işlemek, howanyň hiline bölekleýin we doly sebitleýin gözegçilik, derňew we bejeriş ulgamyny emele getirýär.

Tehniki aýratynlyklar

Umumy maglumatlar
Elektrik üpjünçiligi 12 ~ 28VDC / 18 ~ 27VAC ýa-da 100 ~ 240VAC(islege görä)
Aragatnaşyk interfeýsi Aşakdakylardan birini saýlaň
 1. RS485
RS485 / RTU9600bps 8N1 (deslapky), 15KV Antistatiki gorag
 1. RJ45 (Ethernet TCP)
MQTT protokoly, Modbus sazlamasy ýa-da Modbus TCP islege bagly
 1. WiFi@2.4 GHz 802.11b/g/n
MQTT protokoly, Modbus sazlamasy ýa-da Modbus TCP islege bagly
Maglumat ýüklemegiň aralyk sikli Orta / 60 sekunt
Kanalyň ulanylýan howa tizligi 2.0 ~15m / s
Iş ýagdaýy -20 ℃ ~ 60 ℃ / 0 ~ 99% RH, (Kondensasiýa ýok)
Saklamak ýagdaýy 0 ℃ ~ 50 ℃ / 10 ~ 60% RH
Umumy ölçeg 180X125X65.5mm
Çukur turbasynyň ululygy 240mm
Arassa agram 850g
Gabyk materialy Kompýuter materiallary
CO2 maglumatlary
Sensor Dispersiýa däl infragyzyl detektor (NDIR)
Ölçeg aralygy 02,000ppm
Çykyş çözgüdi 1ppm
Takyklyk ±50ppm + okamagyň 3% ýa-da±75ppm (haýsy ulusy)25, 10% ~ 80% RH
BölejikMaglumatlar
Sensor Lazer bölejik datçigi
Ölçeg aralygy PM2.5:0~500μg/ PM10:0~500μg/㎥ ;
Outputgymmatlyklary ortaça hereket edýän /60 sekunt, ortaça / 1 sagat hereket etmek, ortaça / 24 sagat hereket etmek
Çykyş çözgüdi 0.1μg/
Nol nokadyň durnuklylygy <2.5μg/
PM2.5Takyklyk (sagatda ortaça) <±5μg/㎥ +10% okamak0 ~ 300μg/㎥ @ 10 ~3010~60% RH
TVOCMaglumatlar
Sensor Metal oksididatçik
Ölçeg aralygy 03.5mg / m3
Çykyş çözgüdi 0,001mg / m3
Takyklyk <±0.05mg / m3 + okamagyň 15%25, 10% ~ 60% RH
Temp. &Humi.Maglumatlar
Sensor Zolak boşlugynyň material temperatura datçigi ac Potensial çyglylyk datçigi
Temperatura diapazony -20 ℃ ~60 ℃
Otnositel çyglylyk aralygy 0~99% RH
Çykyş çözgüdi Temperatura: 0.01çyglylyk:0.01% RH
Takyklyk ±0,5℃ ,3,5% RH(25 ℃, 10% ~60% RH)
CO Maglumatlar (wariant)
Sensor ElektrohimiýaCO datçigi
Ölçeg aralygy 0100ppm
Çykyş çözgüdi 0.1ppm
Takyklyk ±1ppm + 5%okamak(25 ℃, 10% ~60% RH)
OZONE (wariant)
Sensor ElektrohimiýaOzondatçik
Ölçeg aralygy 0~2000ug ∕ @ 200 ~ 2mg / m3
Çykyş çözgüdi 2ug ∕
Takyklyk ±20ug /m3+ 10%okamak(25 ℃, 10% ~60% RH)
HCHO maglumatlary (wariant)
Sensor Elektrokimiki Formaldegid datçigi
Ölçeg aralygy 0 ~ 0.6mg ∕
Çykyş çözgüdi 0,001mg ∕
Takyklyk ± 0.005mg/+ 5% okamak (25 ℃, 10% ~ 60% RH)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň