Senagat habarlary

 • Içerdäki howanyň hili - Daşky gurşaw

  Içerdäki howanyň hili - Daşky gurşaw

  Öýleriň, mekdepleriň we beýleki binalaryň içindäki howanyň umumy hili saglygyň we daşky gurşawyň möhüm tarapy bolup biler.Ofislerde we beýleki uly binalarda ýapyk howanyň hili oorapyk howanyň hili (IAQ) problemalary diňe öýler bilen çäklenmeýär.Aslynda köp ofis gurýar ...
  Koprak oka
 • Içerdäki howanyň hapalanmagy

  Içerdäki howanyň hapalanmagy

  Içerdäki howanyň hapalanmagy, bişirmek we ýylatmak üçin odun, ekin galyndylary we goýun ýaly gaty ýangyç çeşmeleriniň ýakylmagy bilen ýüze çykýar.Şeýle ýangyçlaryň ýakylmagy, esasanam garyp maşgalalarda howanyň hapalanmagyna, wagtyndan öň ölüme sebäp bolup bilýän dem alyş kesellerine sebäp bolýar.BSGG ...
  Koprak oka
 • Oorapyk howany hapalaýan çeşmeler

  Oorapyk howany hapalaýan çeşmeler

  Oorapyk howany hapalaýan çeşmeler Öýlerdäki howany hapalaýan çeşmeler näme?Öýlerde howany hapalaýan birnäçe görnüş bar.Aşakda käbir umumy çeşmeler bar.gaz peçlerinde ýangyç ýakmak we mebel materiallaryny täzelemek täze agaç mebel sarp ediş önümleri ...
  Koprak oka
 • Howanyň hilini dolandyrmak prosesi

  Howanyň hilini dolandyrmak prosesi

  Howanyň hilini dolandyrmak, gözegçilik ediji edaranyň adamyň saglygyny we daşky gurşawy howanyň hapalanmagynyň zyýanly täsirlerinden goramak üçin alyp barýan işlerine degişlidir.Howanyň hilini dolandyrmak prosesi baglanyşykly elementleriň sikli hökmünde görkezilip bilner.Aşakdaky surata basyň ...
  Koprak oka
 • Içerdäki howanyň hili boýunça gollanma

  Içerdäki howanyň hili boýunça gollanma

  Giriş Içerdäki howanyň hili aladalary Gündelik durmuşymyzy dowam etdirenimizde hemmämiz saglygymyza dürli howplar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.Awtoulaglarda sürmek, uçarlarda uçmak, dynç alyş çäreleri bilen meşgullanmak we daşky gurşawy hapalaýan maddalara sezewar bolmak dürli derejedäki töwekgelçilikleri döredýär.Käbir töwekgelçilikler ýönekeý ...
  Koprak oka
 • Içerdäki howanyň hili

  Içerdäki howanyň hili

  Howanyň hapalanmagyny daşarda ýüze çykýan töwekgelçilik diýip hasaplaýarys, ýöne içerde dem alýan howamyz hapalanmagy mümkin.Käbir boýaglarda, mebellerde we arassalaýjylarda ulanylýan tüsse, buglar, galyndylar we himiki maddalar içerdäki howanyň hiline we saglygymyza täsir edip biler.Jaýlar umumy abadançylyga täsir edýär, sebäbi köpüsi p ...
  Koprak oka
 • COVID-19 pandemiýasy wagtynda howa arkaly geçişiň ykrar edilmegine garşylygyň taryhy sebäpleri näme?

  COVID-19 pandemiýasy wagtynda howa arkaly geçişiň ykrar edilmegine garşylygyň taryhy sebäpleri näme?

  SARS-CoV-2 esasan damjalar ýa-da aerozollar arkaly iberilýärmi diýen sorag gaty jedelli.Bu jedeli beýleki kesellerde geçiş barlaglarynyň taryhy derňewi arkaly düşündirmäge synanyşdyk.Adamzat taryhynyň köpüsi üçin agdyklyk edýän paradigma köp keselleriň w ...
  Koprak oka
 • Baýramçylyklar üçin sagdyn öý üçin demgysma we allergiýa barada 5 maslahat

  Baýramçylyklar üçin sagdyn öý üçin demgysma we allergiýa barada 5 maslahat

  Baýram bezegleri öýüňizi gyzykly we baýramçylyk edýär.Emma demgysma triggerlerini we allergenleri hem getirip bilerler.Sagdyn jaý saklamak bilen zallary nädip bezäp bilersiňiz?Ine, dynç alyş üçin sagdyn jaý üçin demgysma we allergiýa üçin bäş maslahat.Bezegi tozanlaýarka maska ​​geýiň ...
  Koprak oka
 • Içerdäki howanyň hili mekdepler üçin näme üçin möhüm?

  Içerdäki howanyň hili mekdepler üçin näme üçin möhüm?

  Gysgaça syn Daşarky howanyň hapalanmagy olaryň saglygyna täsir edip biljekdigini bilýär, ýöne içerdäki howanyň hapalanmagy saglyga möhüm we zyýanly täsir edip biler.Adamyň howany hapalaýan maddalara täsiriniň EPA gözlegleri, içerdäki hapalaýjy maddalaryň iki-bäş esse bolup biljekdigini we käwagt m ...
  Koprak oka
 • Nahar bişirmekden ýapyk howanyň hapalanmagy

  Nahar bişirmekden ýapyk howanyň hapalanmagy

  Nahar bişirmek, içerdäki howany zyýanly hapalaýjy maddalar bilen hapalap biler, ýöne dürli kapotlar olary netijeli aýyryp biler.Adamlar gaz, agaç we elektrik ýaly iýmit bişirmek üçin dürli ýylylyk çeşmelerini ulanýarlar.Bu ýylylyk çeşmeleriniň her biri nahar bişirilende içerdäki howanyň hapalanmagyny döredip biler.Tebigy gaz we propan ...
  Koprak oka
 • Howanyň hil indeksini okamak

  Howanyň hil indeksini okamak

  Howanyň hili indeksi (AQI) howanyň hapalanmagynyň konsentrasiýa derejesidir.0 bilen 500 aralygynda şkalada sanlary belleýär we howanyň hiliniň haçan garaşylmajakdygyny kesgitlemek üçin ulanylýar.Howanyň hiliniň federal standartlaryna esaslanyp, AQI alty sany esasy howa po ...
  Koprak oka
 • Üýtgäp durýan organiki birleşmeleriň ýapyk howanyň hiline täsiri

  Üýtgäp durýan organiki birleşmeleriň ýapyk howanyň hiline täsiri

  Giriş Üýtgäp durýan organiki birleşmeler (VOC) belli bir gaty ýa-da suwuklyklardan gaz hökmünde çykýar.VOK-larda dürli himiki maddalar bar, olaryň käbiri saglyga gysga we uzak möhletli ýaramaz täsir edip biler.Köp VOK-laryň konsentrasiýalary içerde yzygiderli ýokary (on esse ýokary) ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3