CO2 Monitor

 • 1 CO2 we T / RH geçiriji

  1 CO2 we T / RH geçiriji

  • Kömürturşy gazyny anyklamak we geçirmek
  • Takyk takyklyk Temperaturany we çyglylygy kesgitlemek
  • Patentlenen öz-özüni kalibrleme bilen NDIR infragyzyl CO2 datçigi
  • Ölçegler üçin 3xanalog çyzykly netijeleri beriň
  • Meashli ölçegleriň islege görä LCD ekrany
  • Modbus aragatnaşyk
  • CE-tassyklamasy
  • Akylly co2 analizator
  • co2 detektor datçigi

  • co2 synag ediji
  co2 gaz barlaýjy, co2 gözegçilik ediji, ndir co2 monitor, co2 gaz datçigi, howa hil enjamy, kömürturşy gazy barlaýjy, iň oňat kömürturşy gazy 2022, iň oňat co2 metr, ndir co2, ndir datçik, iň oňat uglerod dioksidi detektory, monitor co2, co2 geçiriji, howa gözegçilik ulgamlary, co2 datçigiň bahasy, kömürturşy gazynyň ölçegi, kömürturşy gazyny kesgitlemek, kömürturşy gazy duýduryşy, kömürturşy gazy datçigi, kömürturşy gazy

 • 6 sany yşyk çyrasy bolan NDIR CO2 geçiriji

  6 sany yşyk çyrasy bolan NDIR CO2 geçiriji

  Içerdäki howanyň hil datçigi

  Diwara gurnamak görnüşi bilen CO2 derejesini hakyky wagtda kesgitlemek
  Dört sany CO2 kesgitleýiş diapazony bilen içindäki NDIR infragyzyl CO2 moduly.
  CO2 datçiginiň öz-özüni kalibrleme algoritmi we 15 ýyla çenli ömri bar
  Alty görkeziji çyra alty sany CO2 aralygyny görkezýär

  CO2 ölçemek üçin bir analog çykyş 0 ~ 10V ýa-da 4 ~ 20mA

  Işlemek üçin degmek düwmesi

  Jaýlarda, ofislerde ýa-da beýleki ýapyk ýerlerde howa çalşyjyny dolandyrmak üçin dizaýn

  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi

  CE-tassyklama

 • Howanyň hiline gözegçilik ediji we CO2 we TVOC, Temp. & RH

  Howanyň hiline gözegçilik ediji we CO2 we TVOC, Temp. & RH

  CO2, dürli üýtgäp durýan gaz (TVOC), temperatura, çyglylyk ýa-da çyglylyga real wagt gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.
  Öz-özüni kalibrleme funksiýasy bilen NDIR infragyzyl CO2 datçiginde gurlan, CO2 konsentrasiýa ölçegini has takyk, ygtybarly edýär.
  10 ýyllyk hyzmat möhletinde CO2 datçigi.
  Highokary duýgur garyşyk gaz zondy, TVOC we çilim tüssesi ýaly dürli üýtgäp durýan gazlara gözegçilik edýär.
  Import edilen ýokary takyk sanly temperatura we çyglylyk barlagy islege bagly.
  Okuwlary has takyk etmek üçin temperatura we çyglylyk öwezini dolmak (CO2 we TVOC üçin).
  CO2 konsentrasiýasyna, TVOC we temperatura (ýa-da çyglylyk) laýyk gelýän 3 sany analog netijäni beriň.
  LCD displeý islege bagly.LCD CO2, dürli hapalaýjy gazlar (TVOC), temperatura we çyglylyk ölçeglerini görkezýär.
  Diwar gurmak, ýönekeý we amatly
  Modbus RS485 aragatnaşyk interfeýsi islege bagly, CO2, TVOC, real wagt geçiriş, temperatura we çyglylygy ölçemek maglumatlary.
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi
  StandardB standarty, CE tassyklamasy

 • Mekdepler we ofisler üçin diwara gurnamakda ýa-da iş stolunda meşhur kömürturşy gazy

  Mekdepler we ofisler üçin diwara gurnamakda ýa-da iş stolunda meşhur kömürturşy gazy

  Model: G01-CO2-B3 seriýasy

  CO2 + Temperatura + Çyglylyk gözegçisi / Dolandyryjy

  • Kömürturşy gazyny anyklamak we gözegçilik etmek

  • Temperaturany we çyglylygy kesgitlemek we görkezmek

  • Üç reňkli arka yşyk LCD

  • Goşmaça ekran 24 sagat ortaça CO2 we iň ýokary.CO2

  • Howa geçirijini dolandyrmak üçin goşmaça 1x işletmek / öçürmek

  • Modbus RS485 islege bagly aragatnaşyk üpjün ediň

  • Diwara gurnamak ýa-da iş stoly ýerleşdirmek

  • qualityokary hilli, ajaýyp öndürijilik

  • CE-tassyklamasy

 • Kömürturşy gazynyň esasy gözegçisi / geçiriji

  Kömürturşy gazynyň esasy gözegçisi / geçiriji

  Howanyň kömürturşy gazyny we goşmaça temperaturany we çyglylygy anyklamak

  NDIR infragyzyl CO2patentlenen kalibrleme bilen datçik

  10 ýyla çenli CO2 datçigi we has uzyn T&RH datçigi

  Bir ýa-da iki0 ~ 10VDC/ 4 ~ 20mAçyzykly çykyşs CO2 ýa-da CO2 & Temp üçin.ýa-da CO2 & RH

  LCD displeý bilen 3 reňkliüç sany CO2 ölçeg aralygy üçin yşyk

  ModbusRS485 caragatnaşykinterfeýsi

  24 VAC / VDC elektrik üpjünçiligi

  CEtassyklamak

   

 • EM21-uglerod dioksidi Diwardaky ýa-da diwarda hereket edýän howa hiline gözegçilik ediji maglumat ýazgysy, Bluetooth ýüklemek bilen

  EM21-uglerod dioksidi Diwardaky ýa-da diwarda hereket edýän howa hiline gözegçilik ediji maglumat ýazgysy, Bluetooth ýüklemek bilen

  Diwara gurmak ýa-da diwara gurnamak
  Hakyky wagt CO2 gözegçilik we 24 sagat ortaça CO2
  Meýletin PM2.5 bir wagtyň özünde gözegçilik ýa-da TVOC gözegçiligi
  Goşmaça maglumat saklamak, Bluetooth bilen göçürip almak
  RS485 interfeýsi ýa-da islege bagly WiFi interfeýsi
  Uly LCD displeý islege bagly
  Modbus RTU RS485 islege bagly
  PM2.5 we TVOC gözegçilik islege bagly
  18 ~ 36Vdc / 20 ~ 28Vac ýa-da 100 ~ 240Vac tok üpjünçiligi
  Diwara oturdylan ýa-da iş stoly görnüşi