Iş derejesinde howanyň hiline gözegçilik

 • Köp datçikli ýapyk howanyň hil monitory, RS485 WiFi Ethernet bilen täjirçilik derejesinde

  Köp datçikli ýapyk howanyň hil monitory, RS485 WiFi Ethernet bilen täjirçilik derejesinde

  Akylly ýapyk howanyň hil datçigi

  Içerdäki howanyň hilini, howa detektoryny onlaýn real wagt kesgitlemek
  Greenaşyl binany bahalandyrmak
  BAS we HVAC
  Akylly öý ulgamy
  Arassa howa dolandyryş ulgamy
  Energiýany tygşytlaýan rekonstruksiýa we baha beriş ulgamyny gurmak
  Synp otagy, ofis, sergi zaly, söwda merkezi, beýleki köpçülik ýerleri

  Howanyň hiline gözegçilik enjamy / howanyň hapalanmagy ölçeýji / howanyň hil datçigi / howanyň hil monitory / içerdäki howanyň hil monitory / täjirçilik IAQ monitory / pm2.5 datçigi

  Howanyň hiliniň iň gowy datçigi / howanyň hiliniň iň gowy monitory / howanyň hili enjamy / howanyň hilini kesgitleýji / howanyň hapalanmagy datçigi / iaq monitor / daşky gurşawyň hiline gözegçilik / howanyň hilini ölçemek enjamy / içerdäki howanyň hil ölçegi

 • Köp sensorly IAQ monitor

  Köp sensorly IAQ monitor

  Akylly howa detektory

  Akylly ýapyk howanyň hil datçigi

  • Güýçli öndürijiligi kepillendirilen 15 ýyllap IAQ önümlerini dizaýn etmekde tejribeli
  • Içerki howanyň hakyky wagtyny kesgitlemek, ýeke ýa-da birleşdirilen ölçeg saýlamasy: PM2.5 / PM10, CO2, TVOC, Temperatura we RH
  • 3 reňkli yşyk esasy ölçeg aralygyny görkezýär
  • OLED ekrany islege bagly
  • Içerdäki howanyň hilini seljermek we howa çalşygy ulgamlaryna gözegçilik etmek üçin mekdepler, ofisler, myhmanhanalar we ýaşaýyş jaý taslamalary üçin amatly
  • Modbus RS485 ýa-da WIFI aragatnaşyk interfeýsi

  Howa datçikleri, kömürturşy gazy, öý üçin howanyň hil datçigi, öý üçin howa hilini kesgitleýji, kömürturşy gazyny ölçeýän enjam, howanyň hapalanmagy monitory, iaq datçigi, howanyň hilini ölçemek bölümi,

  Ndir co2 monitorlary, daşky gurşaw gözegçiligi enjamlary, içerdäki howanyň hiline gözegçilik enjamy, co2 ölçeg ulgamy, otag howasynyň hiline gözegçilik ediji, ýapyk howa datçigi, içerdäki howanyň hiline gözegçilik enjamlary, arzan bahaly howa hil datçikleri

 • Geçiriji howa hilini kesgitleýji

  Geçiriji howa hilini kesgitleýji

  • IAQ önümlerini 14 ýyldan gowrak hünär dizaýny we öndürmek, güýçli çykyşlar bilen dünýä bazarlaryna uzak möhletli eksport kepillendirilýär
  • Içerki täjirçilik ýokary takyklyk datçigi moduly, eýeçilik tehnologiýasy, uzak möhletli durnukly we ygtybarly amaly
  • Dürli gurşawy kanagatlandyrmak üçin senagat derejeli gabyk we gurluş.
  • Aňsat arassalamak we uzak wagtlap ulanmak üçin howa nasosynyň ýerine Pitot turbasynyň giriş we rozetka dizaýnyny gaýtadan ulanmak üçin aýrylýan süzgüç tor
  • Howanyň yzygiderli sesini kepillendirmek üçin janköýer tizligini awtomatiki sazlaň
  • Maglumatlary saklamak, derňemek we deňeşdirmek üçin gözegçilik we derňew programma üpjünçiligi platformasyny saýlamak we birikdirmek üçin dürli aragatnaşyk interfeýsini üpjün ediň
  • Gurnamak üçin has amatly iki sany elektrik üpjünçiligi
  • RESET şahadatnamasy CE-tassyklama

  Içerdäki howanyň hil monitory, howanyň hil ölçeýjisi, daşky gurşaw gözegçiligi, howanyň gözegçilik ulgamlary, howanyň hilini kesgitleýji, howanyň hapalanmagyny ölçeýän enjam, howanyň hilini ölçemek gurallary, howanyň hilini ölçemek gurallary, kanalyň hilini ölçeýji enjam, aki ölçeg enjamy, howanyň hapalanmagyny ölçemek gurallary, howanyň hilini ölçemek enjamlary

 • Açyk howanyň hili köp sensorly monitor

  Açyk howanyň hili köp sensorly monitor

  IAQ önümleriniň dizaýnynda we önümçiliginde 14 ýyllyk tejribe, Europeewropa we ABŞ-a we Aýlag sebtine uzak möhletleýin eksport, köp taslama tejribesi
  Parametrleri takyk ölçemek we ýokary çykdajy öndürijilik gatnaşygy üçin gurlan täjirçilik derejeli ýokary takyklyk bölejikleri duýmak moduly.
  Atmosfera, tunel, ýerasty we ýarym ýerasty gurşawa gözegçilik etmek üçin sekiz töweregi parametr bar.
  IPagyş we gar çydamly, IP53 gorag reýtingi bilen ýokary temperatura çydamly dizaýn.
  Howanyň hiline gözegçilik etmek üçin amatly şertlerde, iň ýakyn açyk gurşawdan maglumatlar üçin elýeterli
  Dürli aragatnaşyk interfeýs wariantlaryny üpjün ediň, maglumatlary saklamak, derňemek we deňeşdirmek üçin gözegçilik we derňew programma üpjünçiligini birikdiriň
  Içerdäki we açyk maglumatlary deňeşdirmek we derňemek, içerdäki howanyň hiliniň monitorlary bilen bilelikde işlemek we howanyň hilini ýokarlandyrmak ýa-da energiýa tygşytlamak çözgütlerini işläp düzmek.

 • Professional maglumatlar platformasy “MyTongdy”

  Professional maglumatlar platformasy “MyTongdy”

  Sensor maglumatlary ýygnamak, ýazga almak, uzakdaky hyzmat platformasy

 • EM21- Söwda ofis ýerleri üçin ýapyk howanyň hil monitory

  EM21- Söwda ofis ýerleri üçin ýapyk howanyň hil monitory

  Diwara oturdylan gurnama Europeewropa, Amerika we Hytaý standartlarynyň turba gutusyna degişlidirDiwarFaceüzüGurnamaýa-da iş stoly ýerleşdirmek Bilenýerüsti oturdylan turba gutusy LED Üç reňkli çyralar Görünýän howanyň hil derejesi Ykjam we ýönekeý dizaýn Hakyky maglumatlary ýygnaň we programma üpjünçiligi platformasy arkaly taryhy diagrammany görkeziň

  Akylly howa detektory

 • MSD-E IAQ monitory täjirçilik ofisleri üçin birnäçe gaz datçiginiň kombinasiýasy bilen

  MSD-E IAQ monitory täjirçilik ofisleri üçin birnäçe gaz datçiginiň kombinasiýasy bilen

  Sensor modully we sessiz dizaýn, çeýe kombinasiýa
  Üç sany goşmaça gaz datçigi bolan bir monitor
  Diwar gurnamak we howa detektory üçin iki sany elektrik üpjünçiligi
  15 üçin howanyň hiline gözegçilik önümlerini dizaýn we öndürmekýyllar