Sanly termostat

 • Proporsional çykyş we 1-2 basgançakly kömekçi ýyladyş bilen VAV otag termostaty

  Proporsional çykyş we 1-2 basgançakly kömekçi ýyladyş bilen VAV otag termostaty

  Sowatmak / ýylatmak üçin 1X0 ~ 10 VDC çykyşy ýa-da sowadyş we ýyladyş damperlerine 2X0 ~ 10 VDC çykyşly VAV terminallary üçin otag temperaturasyna gözegçilik etmek üçin niýetlenendir.Şeýle hem bir ýa-da iki basgançakly elektrik kömekçisini dolandyrmak üçin bir ýa-da iki röle çykyşy.gyzdyryjy.
  LCD otag temperaturasy, kesgitlenen nokat, analog çykyş we ş.m. ýaly iş ýagdaýyny görkezip biler. Okamagy we işlemegi aňsat we takyk edýär.
  Modelshli modellerde ulanyjy üçin amatly sazlama düwmeleri bar
  Akylly we ýeterlik derejede ösen gurnama termostaty hemmelerde ulanýar
  Iki basgançakly elektrik kömekçisi.gyzdyryjy gözegçilik temperaturany has takyk we energiýa tygşytlaýar.
  Uly set nokady sazlamak, mini.we iň ýokary.ahyrky ulanyjylar tarapyndan kesgitlenen temperaturanyň çägi
  Pes temperatura goragy
  Selsiý ýa-da Fahrenheit derejesi saýlanyp bilner
  Sowadyjy / ýyladyş tertibi awtomatiki çalyşma ýa-da el bilen wyklýuçatel saýlanyp bilner
  Iki bölek gurluşy we çalt simli terminal bloklary gurnamagy aňsatlaşdyrýar.
  Infragyzyl uzakdan dolandyryş (islege görä)
  Gök yşyk çyrasy (islege görä)
  Goşmaça Modbus aragatnaşyk interfeýsi

 • Adaty programmirläp bolýan pol bilen ýyladyş termostaty

  Adaty programmirläp bolýan pol bilen ýyladyş termostaty

  Amatlylygyňyz üçin öňünden meýilleşdirildi.Iki programma tertibi: Hepdede 7 gün dört güne çenli döwür we her gün temperatura ýa-da hepdede 7 günüň dowamynda iki gün açmak / öçürmek üçin programma.Lifestyleaşaýyş durmuşyňyza laýyk gelmelidir we otagyňyzyň daş-töweregini amatly eder.
  Iki gezek temperaturany üýtgetmegiň ýörite dizaýny, içerdäki ýyladyşyň täsir etmeginden gaça durýar, takyk temperatura gözegçiligini üpjün edýär.
  Içki we daşarky datçik otagyň temperaturasyna gözegçilik etmek we poluň temperaturasynyň iň ýokary çägini kesgitlemek üçin elýeterlidir
  RS485 Aragatnaşyk interfeýsi opsiýasy
  Baýram rejesi, bellenen dynç alyş günlerinde tygşytlaýjy temperaturany saklamaga mümkinçilik berýär

 • Çyglylygy görkezýän çygly termostat.

  Çyglylygy görkezýän çygly termostat.

  Çalt we aňsat okamak we işlemek üçin ýeterlik habarly uly ak reňkli LCD.Otag otagynyň temperaturasy, çyglylygy we öňünden kesgitlenen otag temperaturasy we çyglylygy, hasaplanan çyg nokadynyň temperaturasy, suw klapanynyň iş ýagdaýy we ş.m.
  Suw klapanyny / nemlendirijini / suwsuzlandyryjy aýratyn gözegçilik etmek üçin 2 ýa-da 3xon / off çykyş.
  Suw klapanyny dolandyrmak üçin ulanyjylar sowatmakda saýlap bolýan iki dolandyryş tertibi.Bir re modeim otagyň temperaturasy ýa-da çyglylygy bilen dolandyrylýar.Beýleki re modeim poluň temperaturasy ýa-da otag çyglylygy bilen dolandyrylýar.
  Gidroniki şöhleli AC ulgamlaryňyza optimal gözegçilik etmek üçin temperaturanyň tapawudy we çyglylyk diferensiýasy öňünden kesgitlenip bilner.
  Suw klapanyna gözegçilik etmek üçin basyş signalynyň ýörite dizaýny.
  Saýlap boljak re modeimi nemlendirmek ýa-da suwsyzlandyrmak
  Öňünden düzülen ähli sazlamalar, hatda elektrik togy kesilenden soň ýene-de güýçlendirilip bilner.
  Infragyzyl uzakdan dolandyrmak islege bagly.
  RS485 aragatnaşyk interfeýsi islege bagly.