Temperatura we çyglylyk

 • Temperatura we çyglylyk datçigi, goşmaça LCD displeý bilen ýokary takyklyk, HVAC we BAS BMS ulgamlary üçin kanal

  Temperatura we çyglylyk datçigi, goşmaça LCD displeý bilen ýokary takyklyk, HVAC we BAS BMS ulgamlary üçin kanal

  • Highokary takyklyk bilen çyglylygy we temperaturany ýüze çykarmak we çykarmak üçin niýetlenendir
  • Daşarky datçikleriň dizaýny, ölçegleri has takyklaşdyrýar, komponentleriň gyzdyrylmagyna täsir etmeýär
  • Çyglylygy we temperatura datçiklerini sanly awtoulag öwezini dolmak bilen birleşdirdi
  • Actualörite ak reňkli LCD hakyky temperaturany we çyglylygy görkezmek bilen saýlanyp bilner
  • Ansat gurnamak we sökmek üçin akylly gurluş
  • Dürli amaly ýerler üçin özüne çekiji görnüş
  • Temperatura we çyglylyk doly kalibrleme
  • Çyglylygy we temperaturany ölçemek üçin iki çyzykly analog netijäni beriň
  • Modbus RS485 aragatnaşyk

   

 • Çyglylyk we temperatura gözegçiligi, hakyky wagty kesgitlemek, RH we Temp Meter bilen akylly we hünär gözegçiligi

  Çyglylyk we temperatura gözegçiligi, hakyky wagty kesgitlemek, RH we Temp Meter bilen akylly we hünär gözegçiligi

  Howanyň çyglylygyny we temperaturasyny kesgitläň we görkeziň
  Rokary takyklyk RH & Temp.içindäki datçik
  LCD% RH, temperatura, kesgitlenen nokat we enjam tertibi we ş.m. ýaly iş ýagdaýyny görkezip biler. Okamagy we işlemegi aňsat we takyk edýär
  Nemlendiriji / suwsuzlandyryjy we sowadyjy / ýyladyş enjamyny dolandyrmak üçin bir ýa-da iki gury aragatnaşyk netijesini beriň
  Modelshli modellerde ulanyjy üçin amatly sazlama düwmeleri bar
  Has köp programma üçin ahyrky ulanyjylar üçin ýeterlik parametrleri gurmak.Sethli gurnama elektrik togy kesilen hem bolsa geçiriler
  Düwme gulpy funksiýasy nädogry işlemekden gaça durýar we sazlamany dowam etdiriň
  Infragyzyl uzakdan dolandyryş (islege görä)
  Gök yşyk çyrasy (islege görä)
  Modbus RS485 interfeýsi (islege görä)
  Dolandyryjyny daşarky RH & Temp bilen üpjün ediň.datçik ýa-da daşarky RH & Temp.datçik gutusy
  Beýleki diwara gurnamak we kanal gurmak çyglylygy dolandyryjylary, ýokary takyklyk gigropat THP / TH9-Hygro seriýasyna we THP yHygro16 Plug-and-Play ýokary güýçli çyglylyk gözegçisine serediň.

 • Powerokary kuwwatly çyglylygy dolandyryjy, “Plug-and-Play” islege bagly, Çygly we ş.m. ýaly ajaýyp öndürijilikli güýçli funksiýa.

  Powerokary kuwwatly çyglylygy dolandyryjy, “Plug-and-Play” islege bagly, Çygly we ş.m. ýaly ajaýyp öndürijilikli güýçli funksiýa.

  Temperatura gözegçiligi bilen howanyň otnositel çyglylygyny gözegçilikde saklamak üçin döredildi
  Çyglylygy we temperatura datçiklerini sanly awtoulag öwezini dolmak bilen birleşdirdi
  Daşarky datçikler çyglylygy we temperatura ölçeglerini düzetmegi ýokary takyklyk bilen ätiýaçlandyrýarlar
  Ak reňkli LCD hakyky çyglylygy we temperaturany görkezýär
  Nemlendiriji / suwsuzlandyryjy ýa-da göni janköýer bilen dolandyryp bilýär.16Amp rozetka
  Hem plug-play-play görnüşi we diwara gurnamak görnüşi saýlanyp bilner
  Galyndylara garşy dolandyryş bilen ýörite akylly gigrostat THP-HygroPro bilen üpjün ediň
  Has köp programma üçin ykjam gurluş
  Gurmak we işlemek üçin amatly üç kiçi düwme
  Nokat we iş tertibi öňünden düzülip bilner
  CE-tassyklama

 • Çyglylygy we temperaturany hakyky wagt kesgitlemek we gözegçilik etmek, Pekindäki zawod

  Çyglylygy we temperaturany hakyky wagt kesgitlemek we gözegçilik etmek, Pekindäki zawod

  Tapmak temperaturasy we otnositel çyglylyk üçin niýetlenendir
  Sanly awtoulag öwezini dolmak bilen birleşdirilen temperatura we otnositel çyglylyk bilen ýokary takyklyk datçikleri
  Ölçegler üçin daşarky duýgur gözleg dizaýny, has takyk, komponentleriň gyzdyrylmagyna täsir ýok
  Actualörite ak reňkli LCD hakyky çyglylygy we temperaturany görkezmek bilen saýlanyp bilner
  Ansat sökmek üçin akylly gurluş
  Diwara gurnamagyň we kanal gurmagyň üç görnüşini we bölüniş görnüşini üpjün ediň
  Her 5amp bilen iki sany gury aragatnaşyk netijesini beriň
  Gurnamak we işlemek üçin dostlukly iş düwmeleri
  Modbus RS485 aragatnaşyk islege bagly
  ZigBee simsiz islege bagly
  CE-tassyklama

 • LCD displeýli WiFi temperatura we çyglylyk monitory, professional tor monitory

  LCD displeýli WiFi temperatura we çyglylyk monitory, professional tor monitory

  Bulut arkaly simsiz birikmek üçin döredilen T&RH detektory
  T&RH ýa-da CO2 + T&RH-iň hakyky çykyşy
  Ethernet RJ45 ýa-da WIFI interfeýsi islege bagly
  Köne we täze binalarda torlar üçin elýeterli we amatly
  3 reňkli çyralar bir ölçegiň üç diapazonyny görkezýär
  OLED ekrany islege bagly
  Diwara gurnamak we 24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi
  Dünýä bazaryna eksport etmek we IAQ önümlerini dürli ulanmak boýunça 14 ýyllyk tejribe.
  Şeýle hem, CO2 PM2.5 we TVOC kesgitlemek opsiýasyny üpjün edýär, satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris