CO / Ozon / TVOC / Bölejikler

 • kömürturşy gazy

  kömürturşy gazy

  Howa uglerod monoksidini hakyky wagtda kesgitlemek üçin dizaýn.
  Highokary takyklyk çyglylygy we temperaturany kesgitlemek islege bagly
  LCD uglerod monoksitini we goşmaça temperaturany we RH ölçegini görkezýär.
  Aňsat işlemek üçin akylly düwmeler
  Adaty ulanylyşda 3 ýyldan gowrak wagt bolan ajaýyp elektrohimiki CO datçigi
  Ölçeg üçin 1X analog çyzykly çykyş (0 ~ 10VDC / 4 ~ 20mA saýlanyp bilner) bilen üpjün ediň
  Iki nokada çenli gury aragatnaşyk netijelerini üpjün etmek
  RS485 Modbus / BACnet interfeýsi islege bagly
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi
  CE-tassyklama

 • Modbus / BACnet CO datçigi we dolandyryjysy

  Modbus / BACnet CO datçigi we dolandyryjysy

  Islege görä temperaturany kesgitlemek bilen howadaky uglerod monoksidiniň konsentrasiýasyna hakyky wagt gözegçiligi
  Jaýlar üçin berk we çydamly önümçilik synp gurluşy dizaýny
  5 ýyla çenli ömri bolan meşhur Japaneseapon Karbon Monoksid datçiginiň içinde
  Modbus RTU ýa-da BACnet -MS / TP aragatnaşyk islege bagly
  OLED ekrany islege bagly
  Üç reňkli LED dürli CO derejesini görkezýär
  Bellenen nokat üçin “Buzzer” duýduryşy
  Dürli CO diapazonlary saýlanyp bilner
  Howanyň hereketine baglylykda 30 metre çenli datçigiň örtügi.
  CO ölçeg bahasy üçin 1x 0-10V ýa-da 4-20mA analog çyzykly çykyş
  Iki sany ýapyk / öçürilen röle netijelerini üpjün ediň
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi

 • kömürturşy gazy

  kömürturşy gazy

  Hakyky wagt ambians kömürturşy gazynyň derejesini kesgitleýär we iberýär
  Bäş ýyldan gowrak ömür
  Çyzykly ölçeg üçin 1x analog çykyş
  Modbus RS485 interfeýsi
  Iň pes bahasy bilen iň ýokary öndürijilik
  F2000TSM-CO-C101, ýapyk ýa-da ýarym ýapyk awtoulag duralgalarynda kömürturşy gazyny kesgitlemek we geçirmek we uglerod monoksidiniň ölçeglerine görä daşky gurşawy kadalaşdyrmak üçin ýörite döredildi.Aňsat gurnamak we iş wagtynda iň az tehniki hyzmat etmek üçin niýetlenendir.

 • Ajaýyp öndürijilikli gyzgyn satuw Ozon Monitor

  Ajaýyp öndürijilikli gyzgyn satuw Ozon Monitor

  Hakyky wagt kesgitlemek we ambian ozon derejesine gözegçilik etmek
  Içindäki elektrokimiki ozon datçigi
  Ozony ölçemek üçin iki basgançakly duýduryş nokadyny belläň
  Buzzer duýduryşy we 3 reňkli arka yşyk LCD görkezijisi
  2x röle gury kontakt netijelerini we 1x analog çykyşyny üpjün ediň
  Modbus RS485 aragatnaşyk interfeýsi
  Pes bahasy bilen has ýokary öndürijilik

 • O3 gözegçilik ediji analog we röle çykyşy

  O3 gözegçilik ediji analog we röle çykyşy

  Daşky gurşawyň ozon derejesini anyklamak we gözegçilik etmek
  Içinde elektrokimiki ozon datçigi, temperatura kompensasiýasy bilen.
  Çyglylyga gözegçilik etmek islege bagly.
  Duýduryş sesi bar ýa-da öçürilýär
  Ozon datçigi modulynyň dizaýny, çalyşmak aňsat.
  Iş düwmeleri bilen islege bagly OLED displeýi.
  Iki gözegçilik usuly we nokat saýlamasy bilen ozon generatoryny ýa-da ventilyatory dolandyrmak üçin bir röle çykyşy.
  Ozonyň ölçeg bahasy üçin bir analog çykyş.
  Modbus RS485 aragatnaşyk interfeýsi.
  24VAC / VDC elektrik üpjünçiligi

 • Wi-Fi ozon datçigi

  Wi-Fi ozon datçigi

  Ozony hakyky wagtda we içerde anyklamak
  Diwara gurnamak, WIFI aragatnaşyk interfeýsi, Modbus RS485 seriýa porty
  Içindäki elektrokimiki ozon datçigi, temperatura we çyglylyk öwezini dolmak bilen
  Ozon datçigi modully dizaýn, çalyşmak aňsat
  Meýletin OLED ekrany
  24VDC / VAC ýa-da 100 ~ 230VAC elektrik üpjünçiligi
  Diwara berkidiji ýaý bilen üpjün ediň

 • Arzan bahaly otag VOC Monitor

  Arzan bahaly otag VOC Monitor

  Hakyky wagt howanyň hiline gözegçilik edýär
  Ondarymgeçiriji gaz datçigini 5 ýyl ömri bilen garyşdyrýar
  Gaz tapmak: çilim tüssesi, formaldegid we toluen, etanol, ammiak, wodorod sulfidi, kükürt dioksidi we beýleki zyýanly gazlar ýaly VOK-lar
  Howanyň hilini optimal / orta / pes derejede görkezýän üç reňkli (ýaşyl / mämişi / gyzyl) LCD arka yşyk
  Buzzer duýduryşynyň we yşyk çyrasynyň öňünden duýduryş nokady
  Howa geçirijisi Modbus RS485 aragatnaşygyny dolandyrmak üçin bir röle çykyşyny üpjün ediň
  Qualityokary hilli tehnika we ajaýyp görnüş, öý we ofis üçin iň gowy saýlaw
  220VAC ýa-da 24VAC / VDC güýji saýlap bolýar;güýç adapteri;iş stoly we diwar gurnama görnüşi bar
  StandardB standarty we CE-tassyklamasy

 • 6 sany yşyk çyrasy bolan otag VOC detektory

  6 sany yşyk çyrasy bolan otag VOC detektory

  Hakyky wagt içerdäki howanyň hilini kesgitleýär we görkezýär
  VOC we beýleki ýapyk howa gazlaryna ýokary duýgurlyk
  5 ~ 7 ýyl ömür
  Temperaturanyň we çyglylygyň öwezini dolmak
  VOC ölçemek üçin 1x 0 ~ 10VDC / 4 ~ 20mA çyzykly çykyş üpjün etmek
  Modbus RS485 aragatnaşyk interfeýsi
  Howa geçirijini dolandyrmak üçin 1x gury aragatnaşyk çykyşyny üpjün etmek
  Aýratyn 6 LED görkeziji çyrasy dürli IAQ derejelerini görkezýär
  Iň pes bahasy bilen iň ýokary öndürijilik

 • Bölek PM2.5 Zawod üpjün edijisine gözegçilik ediň

  Bölek PM2.5 Zawod üpjün edijisine gözegçilik ediň

  Optiki IR LED duýgur usuly bilen professional kanal datçiginde gurlan.Içerki PM2.5 konsentrasiýasyna hakyky wagt gözegçiligi.
  Highokary takyklyk temperaturasynda we RH datçiginde gurlan, içerdäki howanyň temperaturasyna we RH-e gözegçilik ediň.
  Dürli gurşawda G03-PM2.5 ölçegleriniň takyklygyny kepillendirmek üçin öwezini dolmak usuly we dokuz kalibrleme nokadyna çenli özboluşly tehnologiýamyzy ulanmak.
  LCD hakyky wagt ölçegini we PM2-iň ortaça bahasyny, şeýle hem hakyky wagt temperaturasyny we RH ölçeglerini görkezýär.
  Göni we düşnükli okamak üçin PM2.5-iň alty derejesi üçin alty sany arka LCD ýörite dizaýn.
  uzak möhletli howpsuzlyk elektrik üpjünçiligi: güýç adapteri bilen 5VDC
  Opsiýa: Modbus protokoly bilen RS485 interfeýsi
  Ulanyjylar içerdäki PM2.5 konsentrasiýasyny gaty gowy bilýärler we howa arassalaýjy / howa arassalaýjysyny aňsatlyk bilen saýlap bilerler.Içerdäki howanyň arassalanmagynyň görünýän täsirini görmek bilen çäklenmän, howany arassalaýjy enjamdan hem peýdalanyň.