Içerdäki howanyň hilini kesgitleýji

 • Köp datçikli ýapyk howanyň hil monitory, RS485 WiFi Ethernet bilen täjirçilik derejesinde

  Köp datçikli ýapyk howanyň hil monitory, RS485 WiFi Ethernet bilen täjirçilik derejesinde

  Akylly ýapyk howanyň hil datçigi

  Içerdäki howanyň hilini, howa detektoryny onlaýn real wagt kesgitlemek
  Greenaşyl binany bahalandyrmak
  BAS we HVAC
  Akylly öý ulgamy
  Arassa howa dolandyryş ulgamy
  Energiýany tygşytlaýan rekonstruksiýa we baha beriş ulgamyny gurmak
  Synp otagy, ofis, sergi zaly, söwda merkezi, beýleki köpçülik ýerleri

  Howanyň hiline gözegçilik enjamy / howanyň hapalanmagy ölçeýji / howanyň hil datçigi / howanyň hil monitory / içerdäki howanyň hil monitory / täjirçilik IAQ monitory / pm2.5 datçigi

  Howanyň hiliniň iň gowy datçigi / howanyň hiliniň iň gowy monitory / howanyň hili enjamy / howanyň hilini kesgitleýji / howanyň hapalanmagy datçigi / iaq monitor / daşky gurşawyň hiline gözegçilik / howanyň hilini ölçemek enjamy / içerdäki howanyň hil ölçegi

 • Köp sensorly IAQ monitor

  Köp sensorly IAQ monitor

  Akylly howa detektory

  Akylly ýapyk howanyň hil datçigi

  • Güýçli öndürijiligi kepillendirilen 15 ýyllap IAQ önümlerini dizaýn etmekde tejribeli
  • Içerki howanyň hakyky wagtyny kesgitlemek, ýeke ýa-da birleşdirilen ölçeg saýlamasy: PM2.5 / PM10, CO2, TVOC, Temperatura we RH
  • 3 reňkli yşyk esasy ölçeg aralygyny görkezýär
  • OLED ekrany islege bagly
  • Içerdäki howanyň hilini seljermek we howa çalşygy ulgamlaryna gözegçilik etmek üçin mekdepler, ofisler, myhmanhanalar we ýaşaýyş jaý taslamalary üçin amatly
  • Modbus RS485 ýa-da WIFI aragatnaşyk interfeýsi

  Howa datçikleri, kömürturşy gazy, öý üçin howanyň hil datçigi, öý üçin howa hilini kesgitleýji, kömürturşy gazyny ölçeýän enjam, howanyň hapalanmagy monitory, iaq datçigi, howanyň hilini ölçemek bölümi,

  Ndir co2 monitorlary, daşky gurşaw gözegçiligi enjamlary, içerdäki howanyň hiline gözegçilik enjamy, co2 ölçeg ulgamy, otag howasynyň hiline gözegçilik ediji, ýapyk howa datçigi, içerdäki howanyň hiline gözegçilik enjamlary, arzan bahaly howa hil datçikleri

 • EM21- Söwda ofis ýerleri üçin ýapyk howanyň hil monitory

  EM21- Söwda ofis ýerleri üçin ýapyk howanyň hil monitory

  Diwara oturdylan gurnama Europeewropa, Amerika we Hytaý standartlarynyň turba gutusyna degişlidirDiwarFaceüzüGurnamaýa-da iş stoly ýerleşdirmek Bilenýerüsti oturdylan turba gutusy LED Üç reňkli çyralar Görünýän howanyň hil derejesi Ykjam we ýönekeý dizaýn Hakyky maglumatlary ýygnaň we programma üpjünçiligi platformasy arkaly taryhy diagrammany görkeziň

  Akylly howa detektory

 • MSD-E IAQ monitory täjirçilik ofisleri üçin birnäçe gaz datçiginiň kombinasiýasy bilen

  MSD-E IAQ monitory täjirçilik ofisleri üçin birnäçe gaz datçiginiň kombinasiýasy bilen

  Sensor modully we sessiz dizaýn, çeýe kombinasiýa
  Üç sany goşmaça gaz datçigi bolan bir monitor
  Diwar gurnamak we howa detektory üçin iki sany elektrik üpjünçiligi
  15 üçin howanyň hiline gözegçilik önümlerini dizaýn we öndürmekýyllar