RESET® Howa gazanan dünýädäki ilkinji restoran…

RESET-den göçürme

“Sewickley Tavern”, “Core & Shell” we täjirçilik interýerleri üçin RESET® howa şahadatnamasyny alan dünýädäki ilkinji restoran!

ini =

Restoran eýeleri, binany “ýokary öndürijilikli” etmek üçin zerur bolan täze tehnologiýanyň gadagan çykdajylary hökmünde kabul edýän zatlaryna garşy durup bilerler, ýöne RESET CI we CS gazanmak üçin dünýädäki ilkinji restoran üçin jogapkär döredijilik topary başgaça pikir edýär.

Döwrebaplaşdyrylan howa çalşygy, süzgüç, datçikler we gözegçilik tehnologiýasy, binanyň öndürijiligini ýokarlandyrmak bilen diňe fraksiýa çykdajylarynyň ýokarlanmagy bilen goşup bolýar.RESET kepilnamasynyň döreden köpçüliginiň ünsüni, hökümet, jemgyýetçilik guramalary ýa-da hatda işleýän müşderiler arkaly ozal bolmadyk maliýe kanallaryny açyp biler."-DiýýärNatan St Germain“Sewickley Tavern” üstünlik hekaýasynyň arkasynda baýrakly binagärlik firmasy “Studio St Germain” -iň.

“RESET Air” dünýädäki ilkinji datçik esasly, öndürijilikli gurluşyk sertifikatlaşdyryş programmasydyr, bu ýerde howanyň hili (AQ) yzygiderli gözegçilik edilýär we hakyky wagtda ölçelýär.

Ony yzarlamak ýüregiň gowşaklygy üçin däl!

Dünýäde iň giň howa we maglumatlaryň hilini kepillendiriş maksatnamasy hökmünde häsiýetlendirilen zady gazanmak üçin taslama toparlary, binanyň eýesi, amallar we tehniki hyzmat ediş toparlary we ýaşaýjylar ýaly köpsanly gyzyklanýan taraplar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin bilelikde tagalla etmeli.Apparat üpjünçiligini, programma üpjünçiligini, binanyň işini dowam etdirmek we ideg etmek üçin bilelikde işlemek we maglumatlaryň hilini we gurlan gurşawy gurşap alýan bilimi has-da giňeltmek barada borçlanmagy aňladýar.

ini =

“RESET-i howanyň hil deňlemesiniň iki bölegini çözmegiň serişdesi hökmünde pikir ediň.Bir tarapdan, binanyň mehaniki we howa eltiş ulgamy bar, açyk howany getirýär, süzýär, gyzdyrýar we sowadýar we ýapyk ýerlere iberýär;bu binanyň “öýkenidir”.Başga bir tarapdan, içerki giňişlikleriň hemmesi, kärendeçiler, kärendeçiler, myhmanlar ýa-da myhmansöýerlik, nahar iýýänler we işgärler bilen doly.Bu giňişliklerde, içerdäki howanyň hiliniň köpüsi ýaşaýjylaryň alyp barýan işleriniň netijesidir we ýaşaýjylaryň gatnaşýan işleri bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Nahar bişirmek, şem ýakmak, çilim çekmek ýa-da arassalamak üçin himiki serişdeleri ulanmak bilen meşgullanýanlar, hatda hatda doly söküp biler. esasy mehaniki ulgamlardan gelýän iň oňat howa hili.Deňlemäniň bu iki bölegini çözmek ukybyna eýe bolmak, RESET Howanyň aňyrsyndaky zehin;takyk düzedişleriň netijeli durmuşa geçirilmegi üçin howanyň hili bilen baglanyşykly meseleleriň nireden gelip çykýandygyny şübhesiz aýdyňlaşdyrýar.Esasan, köp sanly binanyň kärendeçilerini we O + M toparlaryny gabap ýören “barmak görkezmegi” aýyrýar."Anjanette Green, Standartlary ösdürmek müdiri we RESET ülňüleriniň bilelikde ýazyjysy.

Şahadatnama ýapyk ýerlere (täjirçilik interýerlerine) ýa-da binanyň howa çalşygy ulgamyna (ýadro we gabyk) degişlidir.Adatça, taslama toparlary öz ýagdaýlaryna we gurluşyk tipologiýasyna laýyk gelýän bir ýa-da beýleki şahadatnama wariantlaryny saýlaýarlar.Emma “Sewikli Tawer” topary düýbünden başga bir taslama etmedik düýbünden islegli bir zady etmegi maksat edinýär….

Içerki giňişlik (CI) ýa-da ýadro we gabyk (CS) üçin şahadatnama almak özi üçin möhüm iş,"-DiýýärGreenaşyl.“Sewikli Tawer taslamasynyň etjek bolýan başga hiç bir taslamasy meýilleşdirilmedi. ”

Bu, CI we CS şahadatnamalaryny yzarlamak, dünýäde şeýle meşhurlyga eýe bolan ilkinji restoran tipologiýasy boldy.

RESET Howa kepilnamasyny gözleýän taslamalar, Maglumatlaryň barlagy tapgyry diýlip atlandyrylýan üç aýyň dowamynda çäk derejesini saklamalydyr.Bu etap, taslamanyň üstünlikleriniň açarydyr we bölekleýin, howanyň hilindäki näsazlyklary ýüze çykarmak üçin mehaniki ulgamyny, howa süzgüç dizaýnyny we howa çalşygy enjamlaryny gözden geçirmäge we baha bermäge mümkinçilik bolup hyzmat edýär.

Sewikli Tawer üçin esasy mehaniki ulgamlara we içerki talaplara laýyk gelmelidi, iki bosagada-da, monitorlaryň ýerleşdirilişinde-de gaty tapawutly.

Iň oňat döwürde ýöriteleşdirilen enjamlary oturtmak kynçylyklary döredip biler.COVID pandemiýasy bilen, üpjünçilik zynjyry boýunça adaty gündelik işler bilen garaşylmadyk gijikdirmeleri başdan geçirdik.Emma azajyk erjellik bilen taslamany tamamladyk.Pandemiýa wagtynda kiçi, garaşsyz restoran üçin bu mümkin bolsa, islendik tipologiýa, islän wagtyňyz mümkindir."-DiýýärSt Germain.

Garaşylmadyk gijikdirmelere garamazdan, topbaklar toparyň bu ugurdaky tejribesini durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin gymmatly düşünjeler bolup hyzmat etdi we 2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda maglumatlary barlamak tapgyryna başlady.

Söwda interýerleriniň öndürijilik ölçeglerinden geçmek üçin taslama howa hiliniň aşakdaky çäklerine laýyk gelmelidi:

ini =

“Core & Shell” öndürijilik ölçeglerinden geçmek üçin taslama şu howa hiliniň çäklerine laýyk gelmelidi:

ini =

Specialörite bellik, sertifikat kriteriýalarynyň bir bölegi hökmünde temperaturanyň we çyglylygyň yzygiderli gözegçilik edilmegini talap edýän RESET talabydyr.Bu iki görkeziji üçin hiç hili çäklendirmeler ýok bolsa-da, SARS-CoV-2 döwründe wirusyň diri galmagy bilen sowuk, gurak howa şertleriniň arasyndaky baglanyşygy görkezýän, temperatura we çyglylygy jikme-jik okamak, minutda minutlyk okalmagy merkeze öwrüldi. wirusdan goramak meýilnamasyna.

Bu wirusyň sowuk, gurak howany has gowy görýändigini bilmek bilen, bu ölçeglere üýtgewsiz üns bermeli;olar sagdyn, howanyň hil meýilnamasynyň möhüm bölekleri we wirusyň ýaýramagynyň ýa-da ýaýramagynyň öňüni almak üçin edip biljek her bir zadymyzy ulanmaga mynasyp "goşýarGreenaşyl.

Emma RESET kepilnamasy howa bosagasynda durmaýar.RESET-iň edep-terbiýesine goşmaça, maglumatlaryň hili üstünlik bilen deňdir.Üstünligiň bu derejesine ýetmek, Sewikli Tawer ýaly taslamalaryň diňe bir berk gözegçilik kriteriýalaryna laýyk gelmän, eýsem RESET programmasyna mahsus gorag aýratynlygy bolan üçünji taraplaryň barlaglary tarapyndan tassyklanan hil maglumatlary bermelidigini aňladýar.

“Meniň pikirimçe, ygtyýarly çeşme tarapyndan maglumatlaryň işlenmeginiň ähmiýetine köp adam düşünýär.Eýeleriň we ýaşaýjylaryň deň derejede binanyň işleýşine düşünmek isleýän bir döwürde, binanyň maglumatlaryna näçe binanyň girýändigi we ygtybarly çeşmeler arkaly ygtybarlylygyny we elýeterliligini üpjün etmek haýran galdyryjy.RESET standarty bilen akkreditlenen maglumatlary üpjün edijiler hökmanydyr we islän wagtyňyz barlagdan geçirilýär.Gurluşyk ylymlary we maglumatlar ylymlary, gurluşyk öndürijilik tehnologiýasy bilen kesişýän AUROS360, nol energiýa taýyn we dünýä derejesindäki ýapyk howanyň hiline bitarap ýoly kesgitlemek üçin bar.RESET akkreditlenen maglumat platformasy hökmünde, Sewickley Taverns-i maglumatlaryň bitewiligine we elýeterliligine gönükdirilen taslamalar portfelimize goşandygymyza buýsanýarys. "diýýärBet Ekenrode, AUROS Topary esaslandyryjy.

Bu taslama “RESET taýýar” binalary dizaýn etmek üçin bahasyna ýetip bolmajak okuw berdi.RESET standarty firmamyzyň Perokary öndürijilik maksatnamasynyň esasy bölegi bolup durýar we bu taslama toparymyza geljekki taslamalara ynam bilen durmuşa geçirmek üçin ilkinji tejribe we bilim bilen güýç berdi."-DiýdiSt.Germain.

Üstünlikli ýerleşdirilenden we maglumatlaryň ýerine ýetiriliş döwründen soň, taslamanyň tagallalary 2020-nji ýylyň 7-nji maýynda CI şahadatnamasynyň we 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda CS şahadatnamasynyň buýsançly netijesi boldy.

Aslynda bu taslama üçin RESET-i saýladyk, sebäbi howanyň hiline we energiýa maglumatlaryna gözegçilik etmek üçin logiki, iň oňat tejribe.Pandemiýa duçar boljakdygymyzy we içerdäki howanyň hili baradaky aladalaryň her bir telekeçiniň üns merkezine öwrüljekdigini hiç wagt çaklamadyk.Şeýdip, garaşylmadyk ýagdaýda bazaryň galan ýerlerine böküp başladyk.Jemgyýetiň täzeden açylandygy üçin eýýäm birnäçe aýlap howa hili maglumatlary we RESET şahadatnamalary bar.Şeýlelik bilen müşderimiziň indi restoranyň işgärler we müşderiler üçin has ygtybarlydygyny görkezýän maglumatlar bar."-DiýýärSt.Germain.

Bu RESET kepilnamasy, ýokary öndürijilikli restoran binasynyň näderejede elýeterli bolup biljekdigini bütin dünýä görkezýär.Diňe borçnama, maglumat we hereket boldy.Indi “Sewickley Tavern” energiýa tygşytlaýan, amatly we akustiki taýdan duýgur gurşaw bilen birlikde islendik restoranyň hödürläp biljek iň gowy howa hilini üpjün edýär.Bu pandemiýadan soňky bazar üçin özboluşly, bäsdeşlik artykmaçlygyny berýär.

ini =

Hakyky makala:

Çuňňur dem alyň: Sewikli Tawer içerdäki howa üçin çybygyny ýokarlandyrýar…

Taslama barada maglumat:

Ady: Sewikli Tawer

Görnüşi: Restoran;Myhmansöýerlik

Locationerleşýän ýeri: Sewikli, Pensilwaniýa

Eýesi: Sewikli Tawer, LLC

Kepilnama meýdany: 3731 inedördül metr (346,6 inedördül metr)

Şahadatnama senesi: Söwda interýerleri: 7-nji maý 2020 Esasy we gabygy: 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabry

Ulanylýan RESET ülňüleri: Söwda interýerleri üçin RESET howa sertifikaty v2.0, Core & Shell üçin RESET howa sertifikaty, v2.0.

RESET AP: Natan St Germain, Sankt-Germain studiýasy

Akkreditlenen monitor (lar): RESET: Tongdy PMD-1838C, TF93-10010-QLC, MSD 1838C

Akkreditlenen maglumatlary üpjün edijini täzeden dikelt: Auros topary AUROS360


RESET® Howa gurluşyk standarty barada

RESET Howa, dünýädäki ilkinji sensor esasly, öndürijilikli gurluşyk standarty we sertifikatlaşdyryş programmasy bolup, içerdäki howa ölçelýär we üznüksiz gözegçilik arkaly habar berilýär.RESET Howa standarty, gözegçilik enjamlarynyň işleýşine, ýerleşdirilmegine, gurulmagyna we hyzmat edilmegine, maglumatlary seljermegiň hasaplama usulyýetlerine we maglumat aragatnaşygynyň protokollaryna mahsus talaplary beýan edýän toplumlaýyn standartlardan ybaratdyr.RESET Howa sertifikaty hökmünde ykrar edilmek üçin binalar we interýerler içerdäki howanyň hil çäklerini yzygiderli saklamalydyrlar.

www.reset.build

Studio St Germain hakda

Studio St.Germain, ýokary öndürijilikli dizaýn we täjirçilik we ýaşaýyş jaý goşundylary üçin hyzmatlar boýunça ýöriteleşen baýrakly binagärlik firmasydyr.Durnukly gurluşyk ýörelgelerine ünsi çekip, gurluşyk öndürijiligine dizaýn ýaly ýokary baha berýän müşderiler üçin giň mümkinçilikleri hödürleýär, şol sanda Highokary öndürijilik programmasy.“St.Germain” studiýasy Pensilwaniýa ştatynyň Sewiklide ýerleşýär.Has giňişleýin maglumat www.studiostgermain.com.


Iş wagty: 27-2020-nji oktýabr